සෞඛ්ය

ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය නිවසක් අනුව දූවිලි ගෙදර අසාත්මිකතා සංඛ්යාව එක් හේතුවක්.

මිනිස් සමට, දූවිලි මයිටාවන් මළ මූත්ර, පරාග, දිලීර, තන්තු, බැක්ටීරියා, ආහාර අංශු, ශාක ද්රව්ය, කෘමීන් හා රසායනික ද්රව්ය. මේ සියලු නිවසක් දූවිලි හමු වී ඇත. මානව හිසකේ විෂ්කම්භය වඩා දක්වා 200 වාරයක් කුඩා - 0.3 ක් ප්රමාණයෙන් මයික්රෝන යම්.

ද විශාල සුන්බුන් හා අන්වීක්ෂීය අතුරින් අසාත්මිකතාවන්ට ඉවත් කරයි.

සාමාන්ය පිරිසිදු සියලු ඔබගේ නිවසේ කට අතුරින් අසාත්මිකතාවන්ට ඉවත් උපකාරී වේ.


WhatsApp Online Chat !